• Et typisk byggesagsforløb

  Vi har mange års erfaring med at gennemføre byggesager. En erfaring som kommer jeres boligforening til gode hvis I skal gennemføre et byggeprojekt på jeres ejendom.

  I skal som bestyrelse have det nemmest muligt mens byggesagen står på, samtidig med at I har stor indflydelse på, at løsningerne passer godt til jeres ejendom.

  I får en fast kontaktperson hos os. En person som kender jer fra første færd, og som kan svare på både jeres og beboernes spørgsmål. Vi ved godt at I har et ”rigtigt” arbejde ved siden af bestyrelsesarbejdet, og tager hensyn til det.

   

  I skal kunne følge med i hvordan det går med byggesagens økonomi, og skal kunne mærke, at vi lægger stor vægt på at budgettet skal holdes helt til mål.

  For at give jer et overblik, har vi nedenfor opdelt byggesagen i faser, og skrevet hvad der i hovedtræk sker i hver fase.

  Et typisk byggesagsforløb

  Vi udarbejder sammen med jer og jeres administrator et oplæg til de arbejder som I ønsker at fremlægge på jeres generalforsamling.

  Vi fremlægger jeres forslag på generalforsamlingen og besvarer spørgsmål, så beslutningerne træffes på det mest oplyste grundlag.

  Hvis generalforsamlingen beslutter at iværksætte arbejdet, sørger vi for at alle beboere hurtigt får information om hvad der er besluttet.

  Alle beboere får samtidig mobilnummer og mail til Søren Larsen, som er den faste kontaktperson hos SL-Rådgivning A/S. Det giver jer ”luft” som bestyrelse at vi har en direkte kontakt til beboerne.

  Projekteringsfasen

  Vi udarbejder et detailprojekt i udkast for de besluttede arbejder.

  Vi gennemgår udkastet sammen med jer, så vi er sikre på, at der er overensstemmelse mellem jeres ønsker og projektet.

  Når vi er afklarede udarbejder vi udbudsmateriale i overensstemmelse med det definerede og aftalte.

  Vi sørger for at der udarbejdes den nødvendige dokumentation til kommunen, og har den nødvendige kontakt med kommunen i processen.

  Vi rådgiver jer i forbindelse med udvælgelse af gode entreprenører til afgivelse af tilbud.

  Vi indhenter tilbud, vurderer og sammenligner de indkomne tilbud, så det er nemt for jer at vælge den rigtige entreprenør.

  Udførelsesfasen

  Vi hjælper med at få udarbejdet de nødvendige aftaler/kontrakter med entreprenøren, i tæt samarbejde med jeres administrator.

  Vi afholder indledende opstartsmøde med entreprenøren og jer, inden arbejdet for alvor går i gang.

  Vi udarbejder informations- og varslingsskrivelser til jeres beboere.

  Vi fører tilsyn med arbejdets udførelse og kontrollerer at entreprenøren foretager kvalitetssikring.

  Vi afholder et ugentligt byggemøde, hvor vi udarbejder referat. Referatet har I normalt på mail samme dag.

  Vi har under byggeriets udførelse løbende kontakt med jeres beboere, og står til rådighed for spørgsmål og bemærkninger.

  Vi styrer byggeøkonomien og gennemgår entreprenørens á conto begæringer og attesterer dem til udbetaling, samt foretager opfølgning i forhold til det godkendte budget.

  Vi indkalder til og afholder afleveringsforretning og udarbejder afleveringsforretningsprotokol.

  Vi sørger for afslutning af byggesagen over for kommunen.

  Vi kontrollerer at entreprenøren udbedrer de mangler som er påtalt.

  Vi udarbejder entrepriseregnskab.

  Opfølgningsfasen

  Inden der er gået 1 år fra afleveringen, indkalder vi til 1 års gennemgang, og gennemgår det udførte arbejde med entreprenøren og jer.

  Vi påtaler eventuelle mangler, samt sørger for at entreprenøren udbedrer manglerne, inden der sker nedskrivning af garantien.

  Undervejs i processen er vi til rådighed for bestyrelsesmøder, beboermøder, generalforsamlinger osv., hvor det er relevant.

  Vi er ”ankermand” i projektet, og driver hele tiden byggeriet fremad, men inden for de rammer som I har udstukket. Vi sørger for at involvere jer løbende, så I bliver tilfredse med det færdige resultat.